PROJECT

COL-CREATION УЧИ, СПОДЕЛЯЙ И СЪЗДАВАЙ ЗА ТВОЕТО УСПЕШНО БЪДЕЩЕ

COL-CREATION е проект, който има за цел да увеличи компетенциите (разбиранията, уменията и знанието) на лица заети в Креативната (творческа) индустрия относно създаването на успешни бизнес модели основани на сътрудничеството.

OBJECTIVES
Проектът има следните специфични цели:
  • Разпространение на концепцията и моделите за ко-създаване, показване на потенциала на платформите за Споделената икономика и използване на Отворени иновации като инструменти за бизнес модели за сътрудничество.
  • Насърчаване на правилното използване на тези модели и платформи като част от глобалния и устойчив проект за самостоятелна заетост и предприемачество.
  • Фокус върху конкретни предизвикателства като условия на труда, права за собственост и др.
RESULTS
Посредством изпълнението на този проект ще бъдат постигнати следните резултати:
  • Обучителни материали и дейности за обучение чрез опит насочени към професионалистите от Креативните индустрии с цел подпомагането им в разработването на успешни бизнес модели за сътрудничество
  • Разработване на електронна платформа за обучение, включително повишаване на осведомеността, материали за обучение и приспособени (адаптирани) ИКТ решения в допълнение

Методологията на обучението ще бъде валидирана с пряко участие и сътрудничество на професионалисти в творческата индустрия в Испания, България, Австрия и Холандия.

“COL-CREATION” е Европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, със срок на изпълнение от 01.11.2018г. до 31.10.202г.

Партньори

Партньори

КАМАРА НА ТЪРГОВИЯТА, ИНДУСТРИЯТА, УСЛУГИТЕ И КОРАБОПЛАВАНЕТО ВАЛЕНСИЯ, (ИСПАНИЯ)

Камарата във Валенсия е обществена организация с нестопанска цел, създадена със закон от 1886 г. Тя е публичен орган, с демократична структура и дейност, под надзора на регионалното правителство и със собствена юридическа правосубектност и пълен капацитет за действие. Като обществена организация, камарата днес представлява повече от 170 500 компании в провинция Валенсия, като 3,171 от тях са свързани по-тясно с камарата и са част от „Клуба на палатите във Валенсия“. Дружествата в провинция Валенсия са 99% МСП.

Камарата на Валенсия е специализирана в предоставянето на качествено обучение, съобразено с нуждите на бизнес средата, чрез използване на иновативни човешки и материални ресурси и в тясно сътрудничество с бизнес общността. Тя е специализирана в обучението на самостоятелно заети лица, предприемачи, ръководители и служители, на обслужващи предприятия, като предлага разнообразни курсове и семинари, за да направи управлението по-ефективно чрез подобряване на качеството на човешките ресурси, вградени в тях.

FORBA. ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ НА РАБОТНОТО МЯСТО, (АВСТРИЯ)

FORBA е независим изследователски институт, създаден през 1991 г. като организация с нестопанска цел, специализирана в изследвания свързани със социалните науки в областта на професионалния живот и по-специално – Споделената икономика. Понастоящем, работещите в института са на постоянно, на пълно или непълно работно време като 10 от тях се занимават с изследователска дейност и други 3 – с административни и помощни дейности. Както по отношение на образованието, така и по отношение на професионалния опит, академичният състав включва социология, политически науки, бизнес администрация, компютърни науки и статистика. Отчасти изследователите преподават същи и като преподаватели в различни университети и колежи във Виена, Линц и Дуисбург, Германия.

РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) е НПО с обществена полза, която предоставя голям набор от качествени услуги за над 1000 членуващи и нечленуващи фирми. Чрез предлаганите си услуги, камарата помага на фирмите да развият и разширят бизнеса си както на регионално така и на международно ниво. РТИК допринася активно за икономическото развитие на региона, предлага подкрепа и представителство за бизнеса и предприемачеството в региона и страната (което се осъществява и чрез БТПП и Европейската бизнес мрежа – EBN).

COORDINA. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЕООД

COORDINA е стратегическа консултантска фирма, която оперира в следните бизнес сфери: социални иновации, стратегии и системи за управление, бизнес иновации, корпоративна социална отговорност, човешки ресурси и обучение. Екипът от консултанти и обучители на COORDINA има обучение и опит в областите, описани по-горе, и е разработил голям брой проекти в тези области.

KVGO DIENSTENCENTRUM

DIENSTENCENTRUM е консултантска фирма, фокусирана върху индустрията на графичните медии. Като консултант в този сектор и свързаните образователни институти в сектора, DIENSTENCENTRUM анализира тенденциите и бизнес моделите в съвместното създаване (co-creation), разработва нови бизнес концепции и методи на работа и подкрепя над 600 компании с внедряване на производствени процеси. Тъй като тези компании стават все по-дигитални и разширяват своите услуги с ИКТ, дизайн и маркетинг, DIENSTENCENTRUM има близък опит и познания за прехода, който тези компании трябва да направят.

Освен това DIENSTENCENTRUM също така подкрепя компаниите в областта на ИКТ и създава софтуерни платформи за компании и сектора като цяло. DIENSTENCENTRUM също има силна мрежа с образователни и други типове организации, които насърчават творчеството и развитието на хора, които са активни в креативната индустрия. DIENSTENCENTRUM също е доставчик на проекти, занимаващи се с креативната индустрия за красота.

STICHTING STIVAKO

От 1941 г. STIVAKO е Институт за обучение по професионално образование за управление, маркетинг и лидерство в печатните медии и творческите индустрии в Холандия. STIVAKO предлага обучение по мениджмънт, предприемаческо образование, маркетинг и продажби и личностно развитие. STIVAKO се фокусира върху онези, които вече работят в дадена компания и искат да се развият в йерархията ѝ или имат желанието да станат част от нейното ръководство.

STIVAKO има дългогодишен опит в разработването на учебни материали за учебната среда както в компаниите, така и в институтите за професионално образование и обучение, които работят в творческата индустрия. STIVAKO участва в няколко Европейски, национални и регионални проекта, както като участник, така и като координатор на проекта.

TRAINING MATERIALS

Training materials

NEWS

Latest news